20220509 Veteran Peer Support - Volunteer Veteran Peer Support (Wales)

Apply Now  Print  Back To Search Results

Posted: 09/05/2022 11:55
Start Date: Not Available
Salary: Unpaid Volunteer
Location: Remote
Level: Delivery
Deadline: 31/07/2022 23:59
Hours: Minimum of 1 hour per week
Benefits: Unpaid Volunteer
Job Type: Voluntary

At Help for Heroes, we believe those who serve our country deserve support when they are wounded. Every day, men and women have to leave their career in the Armed Forces as a result of physical or psychological wounds; their lives changed forever. We help them, and those still serving, to recover and get on with their lives.

And who are we you’re wondering? We are experts and beginners. Generalists and specialists. Ordinary people with an extraordinary passion towards making a positive change to the lives of our veterans (and having fun while doing it).

As One Team we share a philosophy – I.C.A.R.E. It’s the way we walk and talk, the way we interact with others and how we approach everything we do. We are: Innovative – Collaborative – Authentic – Resourceful – Energetic.  We have an incredible opportunity for a Volunteer Veteran Peer Support (Wales) to join our team. Please see below for more information on what just might be your future role.

Commitment

A minimum of one call/visit/activity a week and should allow a minimum of an hour for this. Flexible days depending on what you offer with your community.

Purpose

Provide companionship and emotional support whilst helping a veteran become involved with their local or wider community.

Main Responsibilities

 • To make regular phone calls or visits with a veteran whom you have been matched with on the agreed regular pattern.
 • To give the Veteran some social interaction and emotional support through conversation
 • To stay connected with the organisation and feedback any concerns, that may need addressing
 • Complete a monthly check-in form and return to your Help for Heroes contact at the agreed time.
 • Agree to any supervision or refresher training that may be deemed necessary
 • Observe the policies and procedures within Help for Heroes as outlined in your training programme

What you can expect from us

 • You will be given full training to carry out the Volunteer role
 • You will have a named contact within Help for Heroes to support you and who you can go to with any concerns or queries.
 • We will provide you with appropriate advice and guidance
 • We will reimburse out of pocket expenses in line with Help for Heroes expenses policy

Training

 • Full training will be provided which will take approximately 6-8 hours.
 • The training will be a blend of live and pre-recorded online sessions with an element of self-study.
 • During the training you will be introduced to the charity and the Buddy Role as well as learning about safeguarding, loneliness and social isolation

Requirements of the Role

 • Due to the vulnerable nature of the Veterans, we support a Basic Adult Barred DBS will be required.  This will be funded by the Charity.
 • References from your last employer and a personal reference will be required
 • Proof of service in the UK Armed Forces will be required

Knowledge, Skills & Experience

 • Understanding of our work as a charity
 • An understanding of and empathy with the requirements of veterans and their families.
 • Excellent communication skills
 • Computer literate, able to communicate via email and comfortable organising and attending online 1:1 meetings

Key Competencies & Behaviours

 • Active listening skills and a friendly ear
 • Willingness to support others
 • Willingness to follow current advice to keep yourself and others safe
 • Ability to build rapport quickly and to understand needs and expectations
 • Positive, empathetic, patient, polite and friendly manner
 • Ability to remain calm under pressure
 • Displays the highest levels of integrity, confidentiality and commitment
 • Work within a range of environments and working cultures, adapting personal style accordingly
 • Demonstrates self-motivation
 • Flexible re. hours of work

Model our Values. We are:

Innovative-Collaborative-Authentic-Resourceful-Energetic


Ymrwymiad

O leiaf un alwad/ymweliad/gweithgaredd yr wythnos a dylai ganiatáu o leiaf awr ar gyfer hyn.  Diwrnodau hyblyg yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei gynnig gyda'ch cymuned.

Pwrpas

Darparu cwmnïaeth a chymorth emosiynol tra'n helpu cyn-filwr i ymwneud â'u cymuned leol neu ehangach.

Prif Gyfrifoldebau

 • I wneud galwadau ffôn rheolaidd neu ymweliadau â chyn-filwr yr ydych wedi cael eich paru â hwy ar y patrwm rheolaidd y cytunwyd arno.
 • Rhoi rhywfaint o ryngweithio cymdeithasol a chefnogaeth emosiynol i'r Cyn-filwr drwy sgwrsio
 • Cadw mewn cysylltiad â'r sefydliad ac rhoi adborth ar unrhyw bryderon, efallai y bydd angen mynd i'r afael â nhw
 • Llenwch ffurflen wirio fisol a'i dychwelyd i'ch cyswllt Help for Heroes ar yr adeg y cytunwyd arni.
 • Cytuno i unrhyw hyfforddiant goruchwylio neu loywi y gellir ystyried ei fod yn angenrheidiol
 • Dilynwch y polisïau a'r gweithdrefnau yn Help for Heroes fel yr amlinellir yn eich rhaglen hyfforddi

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni

 • Byddwch yn cael hyfforddiant llawn i gyflawni rôl y Gwirfoddolwr
 • Bydd gennych enw cyswllt o fewn Help for Heroes i'ch cefnogi chi a phwy y gallwch fynd iddo gydag unrhyw bryderon neu ymholiadau.
 • Byddwn yn rhoi cyngor ac arweiniad priodol i chi.
 • Byddwn yn ad-dalu treuliau y tu allan i'r poced yn unol â  pholisi treuliau Help for Heroes

Hyfforddiant

 • Darperir hyfforddiant llawn a fydd yn cymryd tua 6-8 awr.
 • Bydd yr hyfforddiant yn gyfuniad o sesiynau ar-lein byw a sesiynau ar-lein wedi'u recordio ymlaen llaw gydag elfen o hunan-astudio.
 • Yn ystod yr hyfforddiant byddwch yn cael eich cyflwyno i'r elusen a'r Rôl Gyfeillion yn ogystal â dysgu am ddiogelu, unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol

Gofynion y Rôl

 • Oherwydd natur fregus y Cyn-filwyr, rydym yn cefnogi y bydd angen DBS Sylfaenol i Oedolion sydd wedi'i Wahardd .  Caiff hyn ei ariannu gan yr Elusen.
 • Bydd angen geirda gan eich cyflogwr diwethaf a geirda personol
 • Bydd angen prawf o wasanaeth yn Lluoedd Arfog y DU

Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad

 • Dealltwriaeth o'n gwaith fel elusen
 • Dealltwriaeth o ofynion cyn-filwyr a'u teuluoedd ac empathi â hwy.
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Llythrennog cyfrifiadurol, yn gallu cyfathrebu drwy e-bost ac yn gyfforddus yn trefnu a mynychu cyfarfodydd 1:1 ar-lein

Cymwyseddau ac Ymddygiadau Allweddol

 • Sgiliau gwrando gweithredol a chlust gyfeillgar
 • Parodrwydd i gefnogi eraill
 • Parodrwydd i ddilyn y cyngor presennol i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel
 • Y gallu i feithrin perthynas yn gyflym a deall anghenion a disgwyliadau
 • Dull cadarnhaol, empathig, amyneddgar, cwrtais a chyfeillgar
 • Y gallu i aros yn ddigynnwrf dan bwysau
 • Dangos y lefelau uchaf o uniondeb, cyfrinachedd ac ymrwymiad
 • Gweithio o fewn ystod o amgylcheddau a diwylliannau gwaith, gan addasu arddull bersonol yn unol â hynny
 • Dangos hunan-gymhelliant
 • Re hyblyg. oriau gwaith

Modelu ein Gwerthoedd. Rydym ni:

Innovative-Collaborative-Authentic-Resourceful-Energetic

 

Help for Heroes is committed to safeguarding and ensuring the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all employees and volunteers to share this commitment. The suitability of all prospective employees or volunteers will be assessed during the recruitment process. This will include relevant criminal record checks being carried out dependent on the eligibility of the role. (England & Wales; DBS check, Scotland; Disclosure Scotland PVG, Northern Ireland; Access NI).Apply Now  Print  Back To Search Results

Contacts    Privacy Policy    Login